portretten

Ylse totaal Ylse 70x120cm Boys II Boys II Helia 20x20 cm Helia close Girls in Blues II 24x30cm Girls in Blues II Close
Girls in Blues-24x30cm Claire I Girls in Blue 1 Girls in Blues-24x30cm Juliette Girls in Blue 2 Girls in Blues-24x30cm Girls in Blue 3 de drie zusjes 1 de drie zusjes 1a de drie zusjes 2
de drie zusjes 3 Kaya totaal Kaya Kaya schoen Kaya detail schoen Ysbrand 50x60cm Ysbrand 50x60cm Ysbrand overhemd Ysbrand detail overhemd Golo schets 30x40cm Golo (schets) 30x40cm
Lady-M Kameleon "Kameleon" 18 x 24 cm Zusjes "Zusjes" 45x60cm Zusjes, detail "Zusjes" detail 60x60 close Close 60x60cm 60x60 beentjes 0 Beentjes 60x60cm
60x60 hand links Hand links 60x60cm 60x60 totaal 0 Totaal 60x60cm 60x60 hand rechts Hand rechts 60x60cm Jongedame III 18x24cm Jongedame III, 18x24cm Kleindochter, 18x24cm Kleindochter, 18x24cm Broer en zus (a)  "Broer en Zus" (Broer) 40x50cm
Broer en Zus (b) "Broer en Zus" (Zus) 40x50cm Jongedame I 40x60cm Jongedame I, 40x60cm 60x80cm Golo 60x80cm Golo 50x65cm Broers I 50x65cm Broers I 50x65cm Broers II 50x60cm Broers II 90x130cm Merel 90x130cm Merel
90x130 Merel detail 90x130 Merel datail 90x130 Merel medium 90x130cm Merel medium 40x60cm Thijs 40x60cm Thijs 40x60cm Juliette 40x60cm Juliette 40x60cm Tobias 40x60cm Tobias 20x20cm.
80x110cm Burgemeester Swillens 80x110cm Burgemeester Swillens 80x110cm Job Cohen Stoper en Amsterdam Museum 80x110cm Job Cohen Stopera en Amsterdam Museum 40x60cm Viktor Gendarme 40x60cm Victor Gendarme 40x60cm Viktor Piraat 40x60cm Victor Piraat portret-atelier portret-atelier 100x160cm Aarnout 100x160cm Aarnhout
60x80cm Christian Perraudin 60x80cm Christian Perraudin Picasa 30x40 cm Sil en Kei 40x60cm Rosa 40x60cm Rosa 80x110cm Job Cohen Stopera-A'dam Museum 80x110cm Job Cohen Stopera & A'dam Museum Jongedame II 18x24cm Jongedame II, 18x24cm